Megjelent a Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása c. (kódszám: GINOP-1.2.9-20) felhívás tervezete.

A felhívás célja

A felhívás célja a hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások fejlesztése, beruházásaik támogatása, valamint társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása, ezzel a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A rendelkezésre álló forrás

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A támogatott kérelmek várható száma: 800 db.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

  1. a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint,
  2. a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

Mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

A támogatás maximális mértéke:

  1. a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
  2. a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a.

A támogatás utófinanszírozású, az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 25%-a, de legfeljebb 15 millió forint.

A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Az építési tevékenységgel vagy önállóan az elszámolható összköltség legalább 50 %-át el kell érnie.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
 2. Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (az összköltség legfeljebb 50%-át érheti el).
 3. Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (az összköltség legfeljebb 20%-át érheti el).
 4. Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (összköltség legfeljebb 10%-át érheti el).
 5. Bérköltség-támogatás igénybevétele (összköltség legfeljebb 50%-át érheti el),
 6. Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 7. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a  mikro- és kisvállalkozások, amelyek:

 1. a Felhívás 1. és 2. számú mellékleteiben felsorolt településen valósítják meg fejlesztéseiket,
 2. rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
 3. átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek pályázhatnak, egyéni vállalkozók nem.

Területi korlátozás

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 12-től 2021. február 12-ig lehetséges online, elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

Kiválasztási eljárásrend

A beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

A projekt megkezdése és végrehajtása

A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő naptól megkezdhető, korábban megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap a Támogatói Okirat hatálybalépésétől, vagy ha a kezdés korábbi, akkor a kezdés dátumától számítva.

Kötelező vállalás

 1. Azon vállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, nincs a létszámra vonatkozó kötelező vállalás.
 2. Egyéb esetben a nyertes vállalkozás vállalja, hogy a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén
  • legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát,
  • a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási időszak végéig fenntartja.

A kötelező vállalás teljesítése a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év 12 hónapjára vonatkozó havi foglalkoztatotti létszámok átlaga alapján kerül ellenőrzésre.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig változhat!

Bővebb információ és díjmentes előminősítés igénylése: ITT