Eszközbeszerzés

Kérje ajánlatunkat pályázatírási szolgáltatásunk kapcsán ITT!

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram (GINOP-8.3.5-18)

Már benyújthatók a kérelmek a mikro-, kis-, és középvállalkozások technológiai korszerűsítését célzó Hitelprogramra (GINOP-8.3.5-18).

A Hitelprogram célja a vállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása.

Kitűnő lehetőség a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, vissza nem térítendő pályázatokból kiszoruló vállalkozásoknak, hiszen nagyon kedvező feltételekkel, visszatérítendő támogatást nyújt a 0%-os hitelkonstrukció, mely gyakorlatilag kamat- és költségmentes.

Kiknek nyújt támogatást?

A kölcsönt egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, valamint szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a   kölcsönszerződés megkötésekor is  mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek (a kapcsolt- és partnervállalkozásait is figyelembe véve).

Induló vállalkozás is igényelheti!

Mire használható fel a kölcsön?

 • új tárgyi eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem)

Termékleírás 1. számú mellékletben található Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége  támogatható.

Igényelhető kölcsön összege:

Minimum 1 millió Ft – maximum 50 millió Ft. Kezdő vállalkozások által maximum 25 millió Ft.

Területi korlátozás:

A megvalósítási hely a vállalkozás Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a Közép-Magyarországi régión kívül valósul meg.

Hitelprogram kondíciók:

Kamat0 %/év
Kezelési költségNem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási díjNem kerül felszámításra
Előtörlesztési díjNem kerül felszámításra
Szerződésmódosítási díjNem kerül felszámításra
Egyéb költségek– harmadik felet illető költségek (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
– követelésbehajtás költségei
FutamidőAz eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig (pl. jármű esetén 5 év)
Rendelkezésre tartási időKölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 9 hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható
Türelmi időA rendelkezésre tartás végétől számított maximum 3 hónap, legfeljebb a szerződéskötéstől számított 12 hónap.
TörlesztésHavonta, egyenlő részletekben
Projekt megvalósulásának határidejeA Projekt megvalósítását a szerződéskötést követő 9 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.
ÖnerőA projekt elszámolható költségének 10%-a

 

Hitel biztosítékai, fedezet:

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni, mely a futamidő végéig nem idegeníthető el.

A megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

Hitelkérelem benyújtása:

A kérelmek várhatóan 2018. szeptember 10.-től beadhatók. A benyújtásra a tervezett Termékleírás szerint 2020 novemberig lesz lehetőség, de a forráskimerülés esetén felfüggesztik.

Teljes kiírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén (PM_KKVESZKOZ_2018)

A pályázat célja

A pályázat célja a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása, ezáltal fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci helyzetének erősítése.

Ki pályázhat?

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Gazdálkodási forma szerint: Kft. vagy Rt.
 • Pest megye területén legalább egy éve székhellyel rendelkeznek, és a beruházás is Pest megye területén valósul meg
 • Rendelkeznek 1 lezárt teljes üzleti évvel és a pályázat benyújtását megelőző lezárt évben 1 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek az élelmiszergyártási, gyógyszeripari, fémalapanyag gyártási, fémfeldolgozási termék gyártási, elektronikai, járműgyártási, fafeldolgozási, gép és gépi berendezés gyártási, bútorgyártási, épületépítési, egyéb építmény építési, speciális szaképítési fő, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett projektjei.

Nem részesülhet támogatásban a Pályázó,

 • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
 • ha az elszámolható összköltség meghaladja a legutolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételét;
 • ha pályázó és annak kapcsolt és partnervállalkozása ugyanazon kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be;
 • ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a projektben jelzett tevékenység végzésére;
 • ha a pályázó és az ajánlatadó székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn;
 • ha a saját forrás tagi kölcsönnel, vagy magánszeméllyel kötött kölcsönszerződéssel biztosított;

Elszámolható költségek:

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök beszerzése
 • Hardvereszközök, telekommunikációs eszközök, immateriális javak beszerzése
 • Közbeszerzési eljárások költsége
 • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek, honlap készítés is

Csak a pályázat 1. sz mellékletében szereplő tevékenységek fejlesztése támogatható a 2. sz. mellékletben felsorolt VTSZ kódú eszközök beszerzése révén. Információs technológia fejlesztés esetén a 3. sz. mellékletben szereplő szoftverek költsége számolható el.

Támogatás összege, mértéke:

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A kisléptékű fejlesztések esetében a támogatási összeg minimum 10, maximum 60 millió forint.

A nagyléptékű fejlesztések esetében a támogatási összeg minimum 60, maximum 300 millió forint.

A támogatás mértéke függ az igénybevétel jogcímétől:

De-minimis támogatási jogcím keretében 10-60 millió forint támogatási összeg vehető igénybe, a támogatási mérték 55%.

Regionális beruházási jogcím esetén 10-300 millió forint támogatási összeg vehető igénybe, a támogatás mértéke 30-55%.

Kis- és középvállalkozások részére nyújtható beruházási jogcím esetén, azokon a településeken, ahol regionális beruházás nem igényelhető 10-300 millió Ft támogatási összeg vehető igénybe, a támogatás mértéke 10-20%.

A forráskeret 200%-át elérő támogatási igény esetén a Pénzügyminisztérium automatikusan felfüggeszti a kiírást és az erről, illetve a lezárásról szóló közleményt az Államkincstár oldalán teszik közzé.

A támogatási összeg 25%-a előlegként igénybe vehető.

Megvalósítási helyszín:

Pest megye területén megvalósuló beruházáshoz lehet a támogatást igénybe venni. A megvalósítási helyszín a Támogatást igénylő kizárólagos tulajdonában áll, vagy bérlőként jogosult azt a fenntartási időszak végéig használni.

Megvalósítási idő:

A kisléptékű fejlesztések megvalósítási ideje 12 hónap, míg a nagyléptékűeké legfeljebb 18 hónap a Támogatási Szerződés aláírását követően.

Kötelező vállalások:

A beruházást a Kedvezményezettnek fenn kell tartania, használati értékét meg kell őriznie. Ezen fenntartási időszak a beszámoló elfogadását követő hónaptól számított 3 év.

Kötelező vállalás a Pályázó éves nettó árbevétel növelése legalább a támogatás összegével vagy a beadás előtti év árbevételének 5%-val. A bázisév a támogatás benyújtását megelőző lezárt teljes év.

Opcionális vállalást tehet a Pályázó a létszám tartására illetve bővítésére.

Az indikátoradatok teljesülését a fenntartási időszak kezdetét követő 2 év átlagában vizsgálják.

Biztosítékok köre:

A Támogatási Szerződés feltétele minden esetben a Kedvezményezett összes fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

Amennyiben a támogatási összeg meghaladja az 50 millió forintot, a támogatási összeg 50%-ra vonatkozó biztosíték nyújtása szükséges, ami lehet ingatlan jelzálog, bankgarancia, készfizető kezesség.

Benyújtás módja, ideje:

A pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2019. február 20-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

A forráskeret 200%-át elérő támogatási igény esetén a Pénzügyminisztérium automatikusan felfüggeszti a kiírást és az erről, illetve a lezárásról szóló közleményt az Államkincstár oldalán teszik közzé.

Teljes kiírás ITT

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására (NFA-2019-KKV)

NFA-2019-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

A pályázat célja

Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása.

A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása

Az  NFA foglalkoztatási  alaprész 2019.és 2020.évi központi keretéből 5.000.000.000 Ft keretösszeg.

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke

Új munkahelyenként 1,7 millió Ft.

Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

 1. Kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 700 ezer.
 2. Amennyiben az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső személy felvételét vállalják, új munkahelyenként további 1,5 millió.
 3. Amennyiben pedig a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalják a pályázók, új munkahelyenként további 1,5 millió forint támogatást kaphatnak – tette hozzá.
 4. Az említett három kiegészítő támogatáson felül a pályázók, amennyiben kedvezményezett járásban vagy településen hajtják végre a beruházást, akkor új munkahelyenként még további 400 ezer forint támogatást kaphatnak.

Az a), b), c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők, míg a d) pontban szereplő támogatás halmozható a többi pontban felsorolt támogatásokkal is.

A munkáltatónak a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség mellett vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.

Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa:

A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek az Átr. 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő %-os mértékét az alábbiak szerint:

 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 • Közép-Dunántúl régióban 35%,
 • Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
 • Közép-Magyarország régióban
  1. Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint
  2. Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Csekély összegű (de minimis) támogatások felső határa:

A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

De minimis támogatás esetében támogatási korlát van – az előző bekezdésben meghatározottak szerint – a 25%-os saját forrás feltételének teljesítése mellett.

Támogatás jogcíme

A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.

A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.

A támogatás keretében elszámolható költségek:

Új tárgyi eszköz és immateriális javak költségei számolhatók el

 • Új eszközök, gépek beszerzése,
 • Immateriális javak költségei,
 • Ingatlan vásárlása (kizárólag nem lakás céljára szolgáló),
 • Új épület /épületrész építésével kapcsolatos építési költségek

A pályázók köre

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó.

A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

 • a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
 • beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel, továbbá legalább
 • egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
 • beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
 • a beruházást legkésőbb az alábbi pontokban  előírt  határidőig megvalósítja és  a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását az alábbiak szerint be nyújtja:
  • pályázati ciklus: a 2019. júniusi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. február 29.,a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020. március 31.
  • pályázati ciklus: a 2019. októberi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. augusztus31., a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020.október 8.),
 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
 • építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
 • üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
 • meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
 • a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,
 • a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

 

Pályázatok benyújtása:

 • 1. pályázati ciklus: 2019. március 18-ától 2019. április 22-ig
 • 2. pályázati ciklus: 2019. augusztus 1-jétől 2019. szeptember 5-ig

A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes kormányhivatal részére kell eljuttatni a Felhívás  5.3 pontjában írt ciklusok egyikében az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) segítségével.

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről (ÉPÍTŐ-3.2019.3)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló” támogatási programot hirdetett 6 milliárd forintos keretösszeggel. A támogatásra április 17-től május 10. napjáig lehet benyújtatni a támogatási kérelmeket:

Kiknek nyújt támogatást?

A támogatást azon vállalkozások igényelhetik, amelyek

 • kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek;
 • 10- 43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek;
 • alkalmazotti létszám a 10 és 249 fő között van;
 • két teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
 • -ban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a 254.711 Ft-ot eléri.

Mire használható fel a támogatás?

A támogatás célja az építőipari vállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása, mely által a termelékenység és hatékonyság javul.

Az előző pontban megadott építőipari tevékenységhez szükséges:

 • a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok, kiegészítő eszközök beszerzése;
 • információs technológia fejlesztés;
 • immateriális javak beszerzése, különösen a hatékonyságot javító szoftver.

Támogatás nyújtható a fenti beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás és projektmenedzsment költségekhez is.

Igényelhető támogatás összege, mértéke:

Egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható. A támogatási forrás: 6 milliárd forint.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg kerül meghatározásra. A támogatási jogcímtől függően akár 100%.

A pályázat utófinanszírozású, de a támogatási összegből egyszeri előleg igényelhető, melynek mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a lehet.

A Kedvezményezett kötelezettségei:

A támogatást igénylő a projektet öt évig köteles fenntartani. A korszerűtlen vagy meghibásodott eszköz cseréje lehetséges. Legalább 10 fő alkalmazotti létszám fenntartása a teljes fenntartási időszak alatt.

A projekt kezdése, befejezése:

A projekt a pályázat beadását követő naptól megkezdhető. A projekt megvalósításának végső határideje: 2019. október 31. napja.

A pályázat bírálati rendszere:

A Kezelő a pályázatok elektronikus beérkezését követően haladéktalanul megkezdi a jogosultsági/formai megfelelőségi ellenőrzést, és szükség esetén hiánypótlási értesítést küld.

Helyszíni ellenőrzésre is sor kerülhet. A támogatási szerződés megkötésére 2019. július 15-ig van lehetőség.

A pályázat kiírója a tartalmi értékelési szempontoknál többek közt előnyben részesíti, ha a pályázó a beruházás révén új technológiát, új ismeretet alkalmaz. A projekt keretében új (vagy alapvetően átdolgozott) anyagok, termékek, szolgáltatások és eljárások fejlesztése és/ vagy piacra vitele történik. A fejlesztés alkalmaz valamilyen korszerű (pl. informatikai) technikát a kommunikáció, a folyamatszervezés, a dokumentumkezelés területén.

Támogatási kérelem benyújtása:

A kérelmek 2019. április 17.-től benyújthatók elektronikus felületen keresztül a rendelkezésre álló forrás összegének kétszeresét meghaladó támogatási igényt beérkezéséig, de legkésőbb május 10.-ig lehetséges.

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása (GINOP-1.2.10-19)

Társadalmi egyeztetés

GINOP-1.2.10-19

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

 

Megjelent GINOP-1.2.10-19 – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása c. pályázat tervezete. A pályázatban lehetőség van új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek kialakításához, valamint ezekhez kapcsolódó információs technológia-fejlesztéshez.

Beadási határidő            

 1. október 15.- 2019. november 25.

Támogatás formája       

Feltételesen vissza nem térítendő állami támogatás!

Keret

2 milliárd Ft

Támogatható pályázatok száma: 50-400 db.

Támogatás összege       

min. 5 millió Ft- max. 40 millió Ft

 

 

 

Támogatási intenzitás

Támogatási kategóriaközépvállalkozásmikro- és

kisvállalkozás

 

 

Regionális beruházási támogatás

Nyugat-Dunántúl35%45%
Közép-Dunántúl45%55%
Dél-Dunántúl60%70%
Észak-

Magyarország

60%70%
Észak-Alföld60%70%
Dél-Alföld60%70%

 

Jogosultak

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása
 • rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét,
 • akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
  • TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
  • TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
  • TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
  • TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

Akkreditált klaszter tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal!

Nem támogatható a Budapest és Pest megye területén megvalósuló fejlesztés!

Támogatható tevékenységek   

Önállóan támogatható tevékenységek

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (min. 50%):

 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia- fejlesztés, (max. 40%)
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know- how beszerzések. (max. 10%)

Elszámolható költségek

Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások  kialakítása:

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is;
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése

Immateriális javak beszerzésének költsége

Vállalási feltételek

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást – figyelembe véve az egy éves megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak második évének végén lefolytatott eredményességméréseket – a záró projekt fenntartási jelentés benyújtási határidejének időpontjáig egyösszegben visszafizeti.

Előleg

A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 40 millió Ft.

Az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől- számított 30 napon belül kötelező.

Biztosíték

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Megkezdettség

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

Projekt megvalósítási ideje

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Egyéb

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT) a két mérési szakasz után.

 1. mérési szakasz – záró elszámolás elfogadásának időpontjában

A szerződött VT összegének 20%-a átfordulhat VNT-vé.

Eredményességi mérés értékelési szempontok:

 1. megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal történik a Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás, ÉS
 2. legfeljebb 2 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt alapadatokra vonatkozó változás bejelentés.

Ha a projekt megvalósítás végén nem teljesülnek a kritériumok, abban az esetben a visszatérítendő támogatás 20%-a nem fordul át vissza nem térítendővé, azonban ez nem zárja ki, hogy a fenntartási időszakban történő eredményességi mérési szempontok teljesítése esetén a fennmaradó 80% esetében megtörténjen az átfordulás.

 1. mérési szakasz – a fenntartási időszak második évének végén

A szerződött VT összegének 80%-a átfordulhat VNT-vé.

Eredményességi mérés értékelési szempontok:

 1. 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás növekedése a bázis évhez képest(%)
 2. EBITDA/árbevétel változása a bázis évhez képest vagy a visszamérés évében(%)
 3. 1 főre eső hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest vagy a visszamérés évében(%)
 4. IPAR 4.0 megoldások alkalmazása: (lásd a Felhívás 8. számú mellékletét) A fenntartási időszak 2. évének végén benyújtásra kerülő Projekt Fenntartási Jelentés dátumakor
 5. Generáció váltás (A fenntartási időszak 2. évének lezárásáig, a vállalkozás tulajdonosi körébe (min. 10%-os tulajdoni résszel) 18-35 év közötti fiatal magánszemély bevonásra került.)
 6. Kárpát-medencei gazdasági aktivitás (A hét szomszédos ország – Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország – egyikében bejegyzett telephellyel rendelkezik.)

Fenntartási kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

„Út a jövőbe” – Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál elnevezésű központi munkaerőpiaci programhoz

A program célja

A program célja, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása által (mint például eszközvásárlás, ingatlan beruházás) elősegítse a szektor versenyképességének és termelékenységének növelését, amely során a vállalkozás az új technológia alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék létrehozását, amely egyúttal pozitívan hat a munkabérekre is, lehetővé téve azok tartós emelkedését.

A támogatás forrása

4.786.996.334 Ft

Támogatás formája, összege, mértéke

Vissza nem térítendő támogatás, a támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft, hátrányos helyzetű térségben megvalósuló beruházás esetében maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 50%-a

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatot 2019. október 7-től 2020. február 29-ig lehet benyújtani.

Pályázók köre

Magyarországon székhellyel rendelkező KKV-k, melyek vállalkozási formája gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó. Legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősülnek.

A támogatás keretében elszámolható költségek

A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak.

A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el. Újnak tekintendő bármely ingatlan, amely korábban semmilyen jogcímen sem volt a kedvezményezett használatában és tulajdonában, vagy a támogatottól nem független harmadik fél használatában, valamint az ingatlan korábban nem részesült támogatásban.

A „Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 4-ből a szabadalom, a használati minta, a formatervezési minta, a védjegy, a szoftver és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

Területi korlátozás

Pályázni az ország bármely településéről lehet. A megvalósítási helyszínnek bejegyzettnek kell lennie (ha a pályázat ingatlanvásárlásra irányul, akkor be kell jegyeztetni az adásvételt követően).

Kötelezettségek

Bértömeg növelése

A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján a bértömeg növelését, évente 10%-os béremelést.

Munkavállalók képzése

A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban (saját forrásból és/vagy esetlegesen elérhető egyéb pályázat segítségével) szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia (megfelelő végzettség) magas színvonalú használata érdekében.

Fenntartási kötelezettség

A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, technológiai fejlesztéseket, ingatlant a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított harmadik üzleti év végéig folyamatosan fenntartja és működteti az adott régióban.

Foglalkoztatási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget.

Saját forrás

A beruházás nettó bekerülési összköltségének támogatáson felüli részét saját forrásból biztosítja.

Biztosítékok köre

A kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, az OFA Nonprofit Kft. javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot.

A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, amelynek legkésőbb a támogatói okirat kiadásáig rendelkezésre kell állnia.

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:

− 120%-át jelentő, pénzintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy

− 150%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.

A beruházás megkezdése

Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető (megkezdett beruházás nem támogatható).

A projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A pályázó beruházási projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje legkésőbb 2022. január 31-e.

A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. december 31.