Egyéb pályázatok

Kérje ajánlatunkat pályázatírási szolgáltatásunk kapcsán ITT!
Foglalkoztatásbővítés ösztönzése (GINOP-5.3.12-19)

A felhívás célja

A potenciális munkaerő-tartalék jelentős része az ország észak-északkeleti területein koncentrálódik, míg a többlet munkaerőt zömében az ország gazdaságilag fejlettebb régiói igénylik.

A feszes munkaerőpiac egyfajta alkalmazkodási kényszert jelent a vállalkozások számára. A munkaerőhiány kezelésének egyik lehetséges módja a tevékenységük bővítése a munkaerőtartalékkal rendelkező térségekben, ehhez nyújt segítséget a program a foglalkoztatás támogatásával. A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 165 – 833 db.

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft, maximum 90 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

Támogatási kategóriaTámogatási intenzitás
Regionális beruházási támogatás· Dél-Dunántúl

· Észak-Magyarország · Észak-Alföld

· Dél-Alföld

Mikro-, kisvállalkozás70%
Középvállalkozás60%

 

Támogatható tevékenységek

Foglalkoztatotti létszám növelése:

A jelen felhívásnak megfelelő legalább 3 fő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik

 • új létesítmény létrehozatalát vagy
 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 1. rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel , és
 2. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 3. az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Jogi forma szerint:

kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

szövetkezetek (12- szövetkezet)

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. április 15. 12.00 óra között lehetséges.

Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra, nincs lehetőség tisztázó kérdés alkalmazására, nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

A projekt területi korlátozása

Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre állásáról.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 22,5 millió forint

A kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával a kifizetésétől számított 12 hónapon belül el kell számolni.

Az elszámolható költségek köre:

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 1. Foglalkozatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei:
 • A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos részét.
 • A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő maximális – garantált bérminimum 1,5-szerese – támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes éves bérköltség maximum 70%-a kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén.

Támogatás szempontjából legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe. Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható.

Munkavállaló személyi jellegű ráfordításai: · munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony) · a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

Műszaki és szakmai elvárások

Az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyén legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

Támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkozatásához igényelhető.

A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkozatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval.

A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.

A Kedvezményezettnek a Támogató Okirat hatálybalépésétől számított hat hónapon belül igazolnia kell a teljes létszámnövekedést.

A támogatást igénylőnek záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a telephelyen a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva.

Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a projektidőszak alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új munkavállalót alkalmaz (a támogatási időszak alatt maximum az újonnan létesített létszámmal megegyező számban történhet ilyen módosulás), akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum a támogatott időszakból hátralévő időtartam.

Amennyiben a projektidőszak alatt a munkaviszony közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán – ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti, munkáltatói azonnali hatályú felmondást is – szűnik meg, akkor a foglalkoztatásra fordított támogatást visszafizetési kötelezettség terheli.

Jelen Felhívás keretében egy munkavállaló csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.

Vis maior (munkavállaló halála vagy 30 napot meghaladó keresőképtelensége) esetében, amennyiben a cserére biztosított módosítást a támogatott vállalkozás kimerítette, az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van mód a kieső munkavállaló pótlására.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során az alábbiak szerint:

 • munkaerőigényét bejelenti
 • a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a Kormányhivatalt tájékoztatja.

A Kedvezményezettnek a Támogató Okirat hatálybalépésétől számított 10 napon belül a Kormányhivatal felé jeleznie kell a projekt során tervezett új munkaköröket – munkaerőigényekre vonatkozó bejelentés formájában.

A projekt megkezdése, befejezése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2022. június 30.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2022. augusztus 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Fenntartási kötelezettség

Jelen felhívás keretében akkor nyújtható támogatás, ha kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott megnövekedett átlagos statisztikai létszámot a fenntartási időszak végéig fenntartja.

A záró projekt jelentést a projekt keretében létrehozott utolsó munkahely létrehozásától számított harmadik év végén kell benyújtani.

Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 2. amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét,
 3. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 4. amely, ezen felhívás keretében már részesült támogatásban.

Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:

 1. halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
 2. elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
 3. mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha
  1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  2. a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
 5. exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 6. ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 7. acélipari tevékenységhez,
 8. hajógyártási tevékenységhez,
 9. szénipari tevékenységhez,
 10. szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
 11. ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
 12. energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,
 13. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 14. kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 15. azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 16. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

.

Új gyakornoki program (GINOP-5.2.4-19)

Új gyakornoki program

GINOP-5.2.4-19

A felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célja a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

A program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység ellátásához kapcsolódóan 6 hónapon keresztül.

A rendelkezésre álló forrás

A keretösszeg 10 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 450- 2400 db.

Támogatást igénylők köre

Kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

a) rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, és

b) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, és

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

d) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Jogi forma szerint

 1.  kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 2. kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 3. szövetkezetek (12- szövetkezet)

A projekt területi korlátozása

A megvalósítási helynek Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl régiókban kell lennie. A projekt több helyszínen is megvalósítható.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 1. Gyakornokok foglalkoztatása
 2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
 3. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Az 1)-3) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 2. A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.
 3. Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Az elszámolható költségek köre

 1. Megvalósítás személyi jellegű költségei:
 • munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony);
 • természetes személlyel kötött számfejtett megbízási szerződés;
 • megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható;
 • a munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezményre;
 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.

A gyakornok havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot. Magasabb fizetés esetében az e feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítani.

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.

2. A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások kifizetésére kizárólag átutalással kerülhet sor.

A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek:

A támogatást igénylő által a projekt megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség a személyi jellegű költségek maximum 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint:

– Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

– A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;
 2. Eszközbeszerzés költségei;
 3. Immateriális javak beszerzésének költsége;
 4. Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához;

A Felhívás keretében támogatott projektek költségek elszámolhatóságának kezdete: a gyakornok foglalkoztatási jogviszonyának kezdőnapja, vége: a projekt fizikai befejezésének dátuma.

A gyakornoki munkaviszony kezdetének időpontja legfeljebb 90 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtásának napját.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. és 2021. április 30. között lehetséges online elektronikus kitöltő programon keresztül.

Kiválasztási eljárásrend

A kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján, folyamatosan, beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.

Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Előleg igénylése

A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén

A gyakornokkal szembeni elvárások:

 1. az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében 29 évnél fiatalabb személy,
 2. az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált,
 3. iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 4. a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 5. felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik.

Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások:

 1. Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt
 2. Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.
 3. A foglalkoztatás formája munkaviszony.
 4. A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkozatási kötelezettség ideje 3 hónap.
 5. A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
 6. A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.
 7. Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkozatható.
 8. Egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
 9. A záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva
 10. Csak vis maior helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására.

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:

 1. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen.
 2. 1-2 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 3-4 gyakornok esetében legfeljebb két, 5-6 gyakornok esetében legfeljebb három vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható.
 3. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása előrehaladási naplóban.

A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a projektmegvalósítás befejezésének időpontjáig előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzésre kerülhet sor, továbbá vállalja, hogy minden munkanapon legalább 10.00 és 14.00 között a projekt megvalósítási helyszínén legalább 1 fő nyilatkozattételre feljogosított olyan személy tartózkodik, aki a projekt szakmai előrehaladásáról tájékoztatást tud adni.

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. amelynek a saját tőkéje negatív,
 2. akinek a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 3. amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja mérlegfőösszegét vagy kisadózó vállalkozók esetében a bevétel 60%-ának megfelelő összeget,
 4. amellyel szemben a NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 5. amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban,
 6. akiknek korábbi projektmegvalósítása elállással záródott,
 7. felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatást nyújt, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez,

Nem nyújtható csekély összegű (de minimis) támogatás:

 1. akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
 2. elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
 3. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben – a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy – a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 4. exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 5. ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 6. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
 7. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.

 

 

Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram

A Hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, azaz vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai, valamint társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

Kiknek nyújt támogatást?

 1. Kölcsönigénylésre jogosult: vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai

Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amelynek

 • többségi befolyással rendelkező tulajdonosa
 • egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdő természetes személy

a vállalkozás alapítása előtti 3 (három) hónapban legalább 1 (egy) hónapig nem rendelkezett munkaviszonnyal, azaz munkanélküli vagy inaktív.

 1. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amely a hitelkérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
 2. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozóvá válás érdekében korábban támogatásban részesült vállalkozás.

Mire használható fel a kölcsön?

A feltételeknek megfelelő:

 • ingatlanvásárlás (legfeljebb kölcsön összegének 10%-a)
 • építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
 • új tárgyi eszköz beszerzés
 • használt eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • készletbeszerzés (legfeljebb kölcsön összegének 35%-a)

Igényelhető kölcsön összege:

Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft;

Társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft

Hitelprogram Kondíciók

Kamat0 %/év
Kezelési költségNem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási díjNem kerül felszámításra
Előtörlesztési díjNem kerül felszámításra
Szerződésmódosítási díjNem kerül felszámításra
Egyéb költségek– harmadik felet illető költségek (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
– követelésbehajtás költségei
FutamidőIngatlan-beruházás esetén 15 év, eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, immateriális javak esetén 5 év.
Rendelkezésre tartási időKölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
Türelmi időA rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap.
TörlesztésHavonta, egyenlő részletekben.
Projekt megvalósulásának határidejeA Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Önerő5-25%

 

Hitel biztosítékai, fedezet

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.

A megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

Ingatlan építés, vásárlás, felújítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezettként, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

Területi korlátozás:

A megvalósítási hely a vállalkozás Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép-Magyarországi régión kívül valósul meg.

Hitelkérelem benyújtása:

A kérelmek 2017. június 30.-tól beadhatók. A benyújtásra a Termékleírás szerint 2020 június 30.-ig lesz lehetőség.

Fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

A program célja új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok és 30 év feletti álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 1. Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása
 2. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

További támogatható tevékenységek:

A foglalkoztatás költségének maximum 40%-ának mértékéig átalányköltségként.

 1. Előkészítési tevékenységek:
  1. cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,
  2. kötelező engedélyek beszerzése,
  3. szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.
 2. Eszközbeszerzés:
  1. új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást – közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
 3. Eszközbérlés
 4. Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 5. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
 6. Piacra jutás támogatása
  1. piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
  2. marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés.
 7. Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak.
 8. Tanácsadás igénybevételére
 9. Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
 10. Általános vállalatirányítási tevékenységek

Tehát ezekre a költségekre lehet a támogatást igénybe venni.

A projekt megvalósítási ideje 12 hónap, így pl bérköltséget erre a 12 hónapra lehet tervezni.

Kötelező vállalások

A 12 hónap támogatott időtartam után további 12 hó fenntartási kötelezettség, azt nem is szünetelteti.

A projekt fizikai befejezését magában foglaló lezárt teljes üzleti évben realizált nettó árbevétel minimum 1 000 000 Ft.

A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.9-17 konstrukcióban jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében mind bevételi célját mind időtervét tekintve.

Továbbá a vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben meghatározott főtevékenységgel, azaz főtevékenységként új TEÁOR/ÖVTJ szám nem vehető fel és a főtevékenység a támogatási időszakon belül nem módosítható.

A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói adatbázisba.

A projekt területi korlátozása

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, NyugatDunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be.

Támogatást igénylők köre

 1. Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, és az általa létrehozott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban alakult.
 2. A tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító személynek a létrehozott társas vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.
 3. A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie.
 4. A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.
 5. A támogatott vállalkozásnak a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő jogi személy, egyéni vállalkozó illetve egyéni cég, amely bejegyzett székhelye és telephelye(i) Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban találhatóak.

Jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok: GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság, GFO 117 – Betéti társaság.
 2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó).
 3. hatálya alá tartozó vállakozások (KATA-s vállalkozók) (231 – egyéni vállalkozó, 117 –Betéti társaság

Nem támogathatóak az alábbi vállalkozások

Nem támogatható olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.

Nem támogatható olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez.

Nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét – kölcsönzési cél kivételével – bérbeadási célra kívánja felhasználni.

Nem nyújtható támogatás elsődleges mezőgazdasági termékek előállításához.

A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A támogatást igénylő több pályázati felhívásra is benyújthatja támogatási kérelmét, de több nyertes támogatási kérelem esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe.

Az elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható, a támogatott vállalkozás azonban visszatérítendő támogatást igényelhet a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében. – Nem támogatható, azaz nem adható ki támogatói okirat és nem folyósítható támogatás olyan vállalkozásnak, melynek köztartozása van.

Támogatási forma, mérték

A támogatott vállalkozás által igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 4 573 800 Ft lehet. A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.

Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft számolható el, járulékokkal együtt 272 250. KATÁ-s adózó esetén a támogatás folyósításának alapja a 2019. évi garantált bérminimum, amelynek összege havonta 235.950 Ft. Amennyiben KATA adózó bevételének online adatszolgáltatása megalapozza, a KATA adózó számára is maximum 272 250 Ft/hó fizethető ki bér és járuléka jogcímen.

A támogatást igénylő vállalkozás az üzleti tervének megvalósításához és a vállalkozásindításához a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek (6. pont) maximum 40%-ának mértékéig terjedő átalányban részesül.

Támogatás kifizetése

Az előzetes kifizetést a támogatási kérelem benyújtásával igénylik a vállalkozások, a támogatói okirat kiküldése után kerül kifizetésre. Hat havi költség fizethető előzetesen első részletként, ami a támogatási összeg alapjául szolgáló két költségelem teljes kötelezettségvállalási összegének 50%-a.

Időközi kifizetés igénylés: A kedvezményezett az üzleti terv megvalósítás 5. hónapjában adja be az időközi kifizetés igénylést. Ez egyben az első elszámolás is. Az első elszámolásban a vállalkozás az üzleti terve megvalósulásának 1-4. hónapjáról nyilatkozik, de az időközi kifizetés szempontjából az 1-3. hónap adatai kerülnek vizsgálatra.

Időközi beszámoló Az időközi beszámoló a második elszámolás, amelyet az 5-8. hónap tevékenységéről, felmerült havi bevételéről vagy bérköltségéről az üzleti terv megvalósításának 9. hónapjában ad be a kedvezményezett. Az időközi beszámolóra nem történik kifizetés, az csupán elszámolási és jelentési célokat szolgál.

Záró elszámolásra irányuló kifizetés igénylés Az üzleti terv megvalósítás 12. hónapját követő hónapban ad be záró elszámolást a kedvezményezett. Ebben nyilatkozik a 9-12. havi bevételéről vagy bérköltségéről.

A költségek elszámolhatóságának végső időpontja: a támogatás során elszámolni tervezett önfoglalkoztatás kezdő időpontjától számított 12. hónap vége.