Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatási felhívásának  tervezete (kódszáma: GINOP-1.2.8-20).

A felhívás célja

A felhívás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá a támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. A Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,3 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1300-1600 db.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.
 1. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatás összegének 100%-a lehívható előlegként.

A támogatás formája

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-a).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése (legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
 • Projekt-előkészítés (legfeljebb a projekt összköltségének 7%-át érheti el).
 • Munkavállalók képzése (legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése (legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el).
 • Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt).
 • Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el).
 • Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt).

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt, teljes üzleti évvel,
 • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt.

Egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok és szövetkezetek is pályázhatnak.

Területi korlátozás:

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. június 10-től 2020. november 13-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

Kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.

A projekt megkezdése és végrehajtása

A projekt a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre megkezdhető. A megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap a Támogatói Okirat hatálybalépésétől, vagy ha a kezdés korábbi, akkor a kezdés dátumától számítva.

Kötelező vállalás

90%-os foglalkoztatás megtartás: Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.

Fenntartási kötelezettség

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 1 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat, továbbá a projektjére vonatkozóan tett kötelező vállalásait a fenntartási időszak végéig fenntartja.

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

Az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. Kedvezményezett a visszafizetési arányáról a Záró Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül kap tájékoztatást. A megállapított visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek.

További információ és előminősítés kérése: ITT